FAQ

КАКВИ СА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ?


Сподели във Facebook

Базата за определяне на разходите при прехвърляне правото на собственост върху недвижим имот е цената на имуществото, записана в нотариалния акт. Цената е тази, която е договорена между продавача и купувача или данъчната оценка на имота, изготвена от съответната данъчна служба. Дължимите данъци и такси са следните:

1. Местен данък - определя се с Наредба на общинския съвет и се заплаща по сметка на общината, на чиято територия се намира имота, като за община Пловдив от 01.01.2020г. размерът на данъка е 3 %, върху цената на имота.

2. Нотариалната такса за извършване на нотариален акт е прогресивна и зависи от размера на удостоверявания материален интерес. Размерът й е указан в Тарифата за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност:

Удостоверяван материален             Нотариална такса (лева)

интерес

до 100 лв                                         30.00

от 101 до 1000 лв                             30 + 1,5 на сто за горницата над 100

от 1001 до 10 000 лв.                        43,50 + 1,3 на сто за горницата над 1000

от 10 001 до 50 000 лв.                     160,50 + 0,8 на сто за горницата над 10 000

от 50 001 до 100 000 лв.                   480,50 + 0,5 на сто за горницата над 50 000

от 100 001 до 500 000                       730,50 + 0,2 на сто за горницата над 100 000

над 500 000 лв.                                1 530,50 + 0,1 на сто за горницата над 500 000, но не повече от 6000 лв.

3. Такса за вписване – 0.1 % върху цената, съгласно Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.

4. ДДС се начислява върху нотариалната такса. ДДС начисляват и данъчнозадължените по ЗДДС лица при прехвърляне на имоти изградени на груб строеж, нови сгради и други имоти, подробно изброени в закона.

ПРИМЕР:

Ако данъчната оценка на апартамент в гр.Несебър е 25 000 лева, в нотариалния акт за покупко-продажба може да се посочи различна продажна цена, например 40 000 лева, върху която се начисляват горните данъци и такси. В този случай разходите по прехвърлянето на собствеността ще бъдат следните:

 - местен данък - 3%  в Община Несебър. 3 % от 40 000 лева = 1200 лева

- нотариална такса - (160,50 лв.+0.8% за горницата над 10 000 лева) Х 20% ДДС = 360,50 Х 20%=432,6 лв.

- такса вписване - 0.1 % от 40 000 лева = 40 лв.

                                         __________________

                                        ОБЩО: 1672,60 лв.

Препоръчани оферти

Още
НОВ 2-стаен до Градската градина, 116 000 €
апартаменти ново строителство, 116000 €
Реф.No 214307
цялата оферта »
Паркомясто срещу МОЛ Пловдив, 25 кв.м., 130 лв.
готови апартаменти, 75 €
Реф.No 224335
цялата оферта »