Новини

Закон за местните данъци и такси 2011

19.01.2011

Сподели във FacebookОсновни промени в Закона за местните данъци и такси 2011 г.

 От 1 януари 2011 г. са в сила следните изменения в ЗМДТ, приети от Народното събрание и обнародвани в Държавен вестник, бр. 98 от 14 декември 2010 г.:

 1. Увеличава се горната граница на данъка върху недвижимите имоти („данък сгради”) от 0.25 % (през 2010 г.) на 0.45 %. Общинските съвети към всяка община ще определят точния размер на налога „данък сгради”, но не повече от 0.45 % върху данъчната оценка на недвижимия имот.

 2. Променени са сроковете за плащане на „данък сгради”. Вместо на 4 равни вноски, както беше през 2010 г., данъкът върху недвижимите имоти през 2011 г. се плаща на две вноски – от 1 март до 30 юни (I вноска) и II вноска – до 30 октомври.

 3. Променени са сроковете за плащане и на данъка върху превозните средства – първата вноска се плаща между 1 март и 30 април (досега до 31 март), а втората вноска – до 30 октомври (досега – до 30 септември).

 4. Туристически данък вместо досегашната туристическа такса. С туристически данък ще се облага броя на нощувките в хотелите и другите места за настаняване. Размерът на данъка ще се определя от всяка община за хотелите на нейната територия в размер от 0.20 лв. до 3 лв. за една нощувка. Собствениците на хотели и други места за настаняване (къщи за гости, хостели, хижи и други) са длъжни да декларират броя легла до края на февруари 2011 г. Данъкът се плаща всеки месец до 15-то число на месеца, следващ месеца на настаняването.

 5. Въвежда се ново задължение за продавачите на МПС. Преди да сключат договор за покупко-продажба те трябва да представят пред нотариуса Удостоверение от общината, от което да е видно, че са изплатили дължимите данъци за превозното средство. Според редакцията на ЗМДТ през 2010 г. – продавачите имаха задължение само да представят декларация за липса на такива задължения.

 6. Увеличава се глобата за фирми, недекларирали недвижимите си имоти от 100 лв. до 1000 лв. през 2010 г., на 500 лв. до 3000 лв. през 2011 г., ако не подлежат на по-тежка санкция.
 
 Сроковете за определяне РАЗМЕРА на „данък сгради” и „такса смет” за 2011 г. е 31 януари 2011 г. Общините следва да определят размера на тези данъци, дължими от гражданите на съответната община.

Препоръчани оферти

Още