Новини

ПОСЛЕДНО ПЪЛНОМОЩНО

23.12.2010

Сподели във Facebook


ПОСЛЕДНО ПЪЛНОМОЩНО

   Пълномощното е едностранна сделка, писмен документ с който едно лице –упълномощител, упълномощава друго лице – пълномощник да извърши определени правни действия от името и за сметка на упълномощителя. Сделки с недвижими имоти могат да се сключват и от пълномощник, но само ако той е надлежно упълномощен, т.е. – собственикът на имота трябва да е издал писмено, нотариално заверено пълномощно, в което изрично да са описани правата на пълномощника:
 - да продава, да дарява, да заменя имота на собственика;
 - цената на която пълномощникът може да прехвърли имота
 - условията, при които пълномощникът може да сключи сделка с имота
 - да представлява собственика пред нотариус, пред купувач, пред данъчна служба, пред Службата по кадастъра и други институции и др.
  Освен правата, които се определят от собственика на имота, в пълномощното трябва да има точно описание на имота, за който ще се сключва сделка. От април 2010 г. нотариусите в България са задължени и въвеждат в специален електронен регистър данни за всички пълномощни, които заверяват и които се отнасят до сделки с недвижими имоти. Преди да се сключи сделка с пълномощник на собственика на недвижим имот се проверява дали пълномощното е валидно и не е ли то оттеглено от собственика. По този начин се ограничи броя на имотните измами.
  Нотариалната камара на Република България предприема и следваща стъпка в посока ограничаване на имотните измами като въвежда т.нар. ПОСЛЕДНО ПЪЛНОМОЩНО. Такова пълномощно ще издават възрастните, болните хора, зависимите от алкохол и наркотици и психически лабилните собственици на недвижими имоти, които не са поставени под запрещение, но тяхната дееспособност (способност да разбират и да ръководят своите действия) на практика е ограничена. Тези лица обикновено не са освидетелствани от лекар и привидно изглеждат нормални. За защита на интересите им те ще могат да издават последно пълномощно само на най-близки, роднини или на медицинско лице, а данни за издаденото пълномощно ще се вписват от нотариусите в информационната система на нотариусите. Фигурата на последното пълномощно ще се урежда в Наредба №32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори. Така ако самото лице или друг представят различно пълномощно и заявят намерение за сключване на сделка, нотариусът няма да извърши никакви действия до уведомяване на последно упълномощените.
 
        23.12.2010 г.                                                                         Антоанета Ненова

Препоръчани оферти

Още