Новини

ЗАЩО БРОКЕРИТЕ ИСКАТ ПРАВИЛА

23.06.2010

Сподели във Facebook


В БРОКЕРСКАТА ПРОФЕСИЯ ТРЯБВА ДА ИМА ПРАВИЛА

„Брокер имоти” е отговорна професия, за упражняването на която са необходими специални знания и умения, които трябва непрекъснато да се усъвършенстват в интерес на клиентите.

  Професията „Брокер по недвижими имоти” е включена в клас III „Приложни специалисти” от Националната класификация на професиите (НКП). Брокер (агент) по имоти е професия, която Законът третира наравно с учителите, самолетните пилоти – летци и бордни инженери, корабните офицери и други, за които Законът изисква специална подготовка и образование.
  НКП описва групата „Приложни специалисти по финанси и продажби” (код 341 по НКП) сред които и Агентите по имоти (код 3413) по следния начин: „В тази единична група се обхващат лицата, които анализират тенденциите на пазара на недвижими имоти; уреждат сделки по покупко-продажби, ипотеки, наемане, аренда на недвижими имоти, обикновено от името на клиенти и срещу комисионна”.
  Тук възникват въпросите:
  Къде и как брокерът (агентът) по имоти може да придобие изискуемата квалификация, така че да извършва компетентно и в интерес на клиентите работата си? Ако учителите се обучават 5 години в университет, а летците в Националния военен университет „Васил Левски”, то как се обучават брокерите по имоти, освен „в движение”?
  Наистина, може да се намерят обяви на различни фирми, които провеждат курсове за брокери, но дали тези курсове предлагат необходимите познания за успешно и качествено упражняване на професията?! – със сигурност не са съпоставими на академичното образование, което предлагат ВУЗ. Защо тогава брокерската професия е в една група с учителите и пилотите?
  Защо, след като тази професия е в клас „Приложни специалисти по финанси и продажби”, липсват законови изисквания и стандарти за упражняването на тази дейност и всяко лице (от ръководния служител на висш пост до таксиметровия шофьор) може и на практика посредничи по сделки с имоти и получава възнаграждение за това. Как са защитени интересите на клиентите от некомпетентни и неграмотни брокери, незапознати с нормативните изисквания в областта на териториалното устройство и сделките с недвижими имоти? Това е изключително важен въпрос, който засяга интересите на цялото ни общество. На практика липсват каквито и да било гаранции за правата на клиентите, използващи брокерски услуги при сключване на сделки с недвижима собственост, както и механизми, осигуряващи сключването на изрядни и коректни сделки.
  Към настоящия момент, юни 2010 г., интересът на държавата към въпроса се изчерпва с вписване на професията „Брокер имоти” в НКП и регламентиране на минималния осигурителен праг за работещите тази дейност от 440 лева. Но дори данъчното облагане на брокерите не е прецизно обмислено, тъй като се облагат доходите само на тези лица, които са декларирали, че работят като брокери. Извън обхвата на данъчното облагане остават болшинството лица, които посредничат по сделки с имоти в сивия сектор.
  Класифицирането на професията брокер по имоти в НКП не гарантира интересите на клиентите. Би следвало да се създадат нормативни изисквания за упражняване на професията „Брокер (агент) по имоти”, които да обхващат:
- задължително теоретично и практическо обучение по професията „Брокер по имоти” в следните области: „Основни правни познания” (относно лицата, собствеността, наследствените права, недвижимите вещи и тежестите върху тях, сделките с имоти, договорите, данъчното облагане), „Градоустройство”, „Сградостроителство”, „Кадастър”, „Етика и делово общуване”, „Умения за комуникация с клиенти” и други специални теми;
- задължителна застраховка „Професионална отговорност на брокера”, покриваща евентуалните вреди, причинени на клиенти поради некомпетентност, незнание или от други действия на брокера;
- периодични проверки на квалификацията и изискване за осъвременяване на знанията на брокерите;
- регулиране на дейността на агенциите за имоти със закон, подобно на дейността на лицензираните оценители на имоти.
  За да преодолеем липсата на законова уредба и легални изисквания към професията „Брокер по имоти” ние от „ТОНИКО имоти” със свои сили и със собствени средства прилагаме твърда политика за наемане и обучение на кадри, която споделяме като добра практика с професионално работещите агенции за недвижими имоти. Основен момент в политиката по наемане и назначаване на брокери е изискването за отлична теоретична подготовка. Тази подготовка се придобива в резултат на вътрешно-фирмено теоретично обучение, финансирано от фирмата, в горепосочените области, а именно: „Основи на правото”, „Градоустройство”, „Сградостроителство”, „Кадастър”, „Етика и делово общуване”, „Умения за комуникация с клиенти” и др., без които не е може да се упражнява професията „Брокер имоти”.
  Придобитите знания и умения от служителите в Агенцията се осъвременяват периодично – на всеки 6 месеца и се проверяват с изпит. Изхождайки от разбирането, че клиентът се доверява на професионално работещи брокери, ние считаме, че всички клиенти трябва да получат най-качествена посредническа услуга, когато сключват сделка с недвижим имот.
  Ето защо, искаме в България да се създадат стандарти и изисквания към нашата професия „Брокер по имоти” и занятието с тази дейност наистина да се превърне в професия. Брокерът - професионалист трябва да познава отлично нормативните изисквания за сключване на сделка, изискванията на данъчните закони за деклариране и облагане на сделките с имоти; разпоредбите на Закона за собствеността и на Закона за устройство на територията, касаещи устройственото планиране и промяната предназначението на терени и имоти в сгради. Брокерът – професионалист трябва да умее да комуникира правилно с клиентите и да защитава правата им.
  Каним всички клиенти, колеги и заинтересувани лица , които споделят нашата позиция да се присъединят към нас или да споделят собствената си гледна точка ТУК.

Препоръчани оферти

Още