СДЕЛКА С ИМОТ - тежести

Сделки с недвижими имоти

Проверка на собствеността
 
  Преди да сключите предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот задължително трябва да проверите:

 1. Собственик ли е продавача? Има ли тежести върху имота?
    КЪДЕ се проверява? - в електронната система „ИКАР”, поддържана от Агенцията по вписванията, ето тук:
http://icadastre.bg/index.aspx?ReturnUrl=%2f
  КАК се извършва проверката? – по ЕГН на физическо лице - продавач или по ЕИК (БУЛСТАТ) на юридическо лице – продавач.

 КАКВО се проверява? – дали имотът, за който ще сключвате предварителен договор или нотариален акт е собственост на продавача; дали имота не е обременен с тежести (ипотека, възбрана, вписани искови молби и други).

 Желаете да проверим вместо Вас?
  Свържете се с нас – ще проверим.


 2. Какво е актуалното състояние на продавача – фирма / търговско дружество?
    КЪДЕ се проверява? - в Търговския регистър на Република България ето тук:
    https://public.brra.bg/CheckUps/Verifications/VerificationPersonOrg.ra

 

   КАК да проверите актуалното състояние? – по ЕИК (единен идентификационен код) на фирмата.

   КАКВО се проверява? – а) кой представлява фирмата;
                                     б) как се сключват сделки с недвижими имоти според дружествения договор  (обикновено по решение на Общото събрание на дружеството);
                                     в) има ли наложени запори върху дружествените дялове;
                                     г) започнати ли са процедури по ликвидация или несъстоятелност на фирмата.

  Желаете да проверим вместо Вас?
  Свържете се с нас  – ще проверим.

  3. Какво е актуалното гражданско състояние на продавача – физическо лице: семеен, разведен, вдовец, неженен/неомъжена?
   За извършването на тази проверка Ви е необходимо съдействието на продавача или на нотариуса, пред който ще сключите сделката. На практика тази проверка се извършва в служба ГРАО в общината по постоянен адрес на продавача. Общината издава писмено удостоверение за актуалното гражданско състояние на продавача, но лично на него. Нотариусите имат служебен достъп до ЕСГРАОН и извършват проверката непосредствено преди сключване на нотариален акт.

  4. Дееспособен ли е продавача?
  Сделки сключени с непълнолетни и с психично болни лица са недействителни. Непълнолетните могат да сключват сделки със съгласие на своите родители и разрешение на Районния съд. Страдащите от психична болест могат да са запретени или не. Запретените сключват сделки чрез своите попечители, настойници. Трябва да се обърне ВНИМАНИЕ на тези болни и възрастни, които не са запретени, а видимо страдат от някаква психична болест. При съмнение в дееспособността на продавача най-добре е да изискате писмено удостоверение от съответния Психиатричен диспансер, от което да е видно дали продавачът е запретен или не и дали разбира и може да ръководи действията си.
 
 5. Редовно ли е упълномощен пълномощника на продавача?
 
  КЪДЕ се проверява? – в Регистъра на пълномощните в сайта на Нотариалната камара на Република България ето тук:
http://www.notary-chamber.org/ 
  КОЙ може да извърши проверката? – нотариуса, пред който ще сключите окончателния договор (нотариален акт). Ето защо, още преди да подпишете предварителния договор изискайте тази справка.

  КАКВО се проверява? – вписано ли е това пълномощно в Регистъра и не е ли оттеглено.

 
 6. Регистрирана ли е етажната собственост в общината?
  Тази проверка се извършва, когато сключвате сделка с имот в сграда с етажна собственост (блок, жилищен комплекс, офис сгради и други).
 
  КЪДЕ се проверява? – в публичния регистър на съответната община. Например за имоти в гр.Пловдив, проверката се извършва тук: http://buildingreg.plovdiv.bg:88/?q=startpage

 

  КАКВО се проверява? – а) каква е формата на управление в сградата: Общо събрание, Сдружение на собствениците или Особен режим на управление на общите части на сградата по чл.2 ЗУЕС;
                                    б) какви са правата и задълженията на собствениците в сградата;
                                    в) какви такси дължи собственика за поддръжка на общите части на сградата.
  В случай, че Вашата община не поддържа онлайн регистър на сградите в режим на етажна собственост, тогава посетете общината и се поинтересувайте на място.
 
 7. Надлежни ли са строителните книжа?
  Когато сключвате сделка с недвижим имот в строеж или с имот в новопостроена сграда трябва да проверите и строителните книжа, които строителят – продавач е длъжен да Ви предостави.

 КАКВО се проверява?   а) валидно ли е разрешението за строеж;
                                   б) одобрени ли са архитектурните проекти на сградата от общината (върху тях следва да има син печат на съответната община);
                                   в) какви са общите части към продаваемия се имот съгласно таблицата за площообразуване, издадена от лицензиран оценител;
                                   г) издадени ли са всички актове и протоколи по време на строителството: протокол за строителна линия и ниво; протокол за откриване на строителна площадка; Акт 14 за завършен етап „груб строеж”; Акт 15; Акт 16 (Разрешение за ползване).
 
Преди да е издаден Акт 14 за сградата, сделки могат да се сключват само със съгласието на останалите собственици, за което продавачът трябва да представи нотариално заверени декларации – съгласие по чл.66 във връзка с чл.33 от Закона за собствеността, издадени от останалите собственици на имоти в същата сграда.

  КЪДЕ се проверява? – ако продавачът не разполага с всички строителни книжа, тогава проверката се извършва в Техническата служба на общината.
  Когато сключвате сделка с имот в строеж или новопостроен имот (с Акт 16) задължително се поинтересувайте какви са сроковете за завършване на строителството; какви са неустойките за забава на строителя; каква е степента на завършеност; какви гаранционни срокове са записани в договора.

Желаете да проверим вместо Вас?
Свържете се с нас – ние ще проверим.                                                                    Антоанета Ненова


 

Препоръчани оферти

Още
НОВ 2-стаен до Градската градина, 116 000 €
апартаменти ново строителство, 116000 €
Реф.No 214307
цялата оферта »
Паркомясто срещу МОЛ Пловдив, 25 кв.м., 130 лв.
готови апартаменти, 75 €
Реф.No 224335
цялата оферта »