ЗАДЪЛЖЕНИЯ СЛЕД СДЕЛКА

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРИОБРЕТАТЕЛЯ (КУПУВАЧА)

  След като се придобие недвижим имот, независимо дали чрез покупка, чрез дарение или по наследство, или по какъвто и да било друг начин, за приобретателя (купувача, надарения, наследника и др.) възникват допълнителни задължения по закон за деклариране/регистриране на придобитата собственост. Основните задължения са следните:

 1. Задължение за регистрация на имота в общината по местонахождение на имота, служба "Местни данъци и такси" (Данъчна служба).
   За да регистрирате новопридобит (чрез покупка, дарение, делба, по наследство или по друг начин) недвижим имот първо трябва да попълните Декларация по чл. 14 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) за облагане с данък върху недвижимите имоти, която можете да изтеглите от сайта на НАП ето тук: http://portal.nap.bg/ospage?id=151

   Второ – попълнената декларация трябва да подадете в тази Данъчна служба, на чиято територия се намира Вашият имот.
   Въз основа на подадената декларация се определя размера на местните данъци, платими към общината, сред които данък „сгради”, такса „смет”, данък върху наследствата и други свързани с придобиване на недвижими имоти.

  2. Задължение за регистрация на имота в Службата по геодезия картография и кадастър (СГКК) ИЛИ в Техническата служба на общината по местонахождение на имота.
    Когато за населеното място, в което се намира Вашия имот са одобрени и са в сила кадастрални карти и регистри, тогава следва да регистрирате новопридобития имот (парцел, апартамент, офис, магазин и др.) в съответната СГКК. Коя е надлежната СГКК, в която трябва да регистрирате имота си проверете тук: http://www.cadastre.bg/sl.cadastre.htm.
   Ако за Вашето населено място не са одобрени кадастрални карти и регистри и Вие сте придобили парцел (само за парцели), то тогава следва да регистрирате собствеността си в Техническата служба на съответната община или в съответната Общинска служба по земеделие – ОСЗ (бивши Поземлени комисии), ако сте придобили нива, лозе или ливада.

  3. Задължение за промяна на партидите за ток, вода, ТЕЦ.
    Новият собственик на имот в Югоизточна България е длъжен в 30-дневен срок да уведоми енергоразпределителното дружество „ЕВН” за настъпилата промяна, като подаде молба за извършване на услуга - "Смяна на партида" (за доставка на електроенергия и ТЕЦ) с приложени доказателства (нотариален акт, съдебно решение, удостоверение за наследници). Смяна на партида може да извърши и наемателят на обекта, с приложени нотариално заверен договор за наем и нотариално заверено съгласие на собственика.
  Новите собственици на имоти в Западна България следва да уведомят за промяната енергоразпределителното дружество „ЧЕЗ”; за имоти на територията на областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра - „Е.ОН България” АД.
  Уведомяването се подава молба-искане за смяна на партида.
  По същия начин се процедира и с поделенията на „ВиК” по местонахождение на имота – подава се молба за смяна на партидата, с приложен нотариален акт.

  4. Задължение за регистрация в регистър БУЛСТАТ.
  Това задължение възниква само за чужденци, не и за българските граждани
придобили имот в България. Чужденец, който е придобил имот на територията на Република България е длъжен в 7 дневен срок от датата на придобиването да се регистрира и в регистър БУЛСТАТ, като подаде Заявление за регистрация по чл.3, ал.1, т.10 от Закона за регистър БУЛСТАТ (от чуждестранно физическо лице, което не притежава ЕГН/ЛНЧ). Заявлението можете да изтеглите оттук http://www.registryagency.bg/?page_id=1144

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕХВЪРЛИТЕЛЯ (ПРОДАВАЧ, ЗАМЕНИТЕЛ)

  1. Задължение за деклариране на дохода от продажбата.
  Съгласно Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ), сумите придобити от продажба/замяна на недвижим имот подлежат на облагане с годишен данък в размер на 10 % върху разликата между покупната и продажната цена на имота. Не се облагат с този данък:
  - доходите от продажба/замяна на 1 недвижим жилищен имот, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 3 години;
  - доходите от продажба/замяна на до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 години.
  Прехвърлителят (продавач, заменител) е длъжен да подаде Подоходна данъчна декларация в срок до 30 април на годината, следваща годината на получаване на дохода. Декларацията и указания за попълването й можете да изтеглите оттук: http://portal.nap.bg/ospage?id=208.
 
  2. Други задължения след сделката.
  За придобилия имот купувач или за продавача (прехвърлителя) на имот, могат да възникнат и други задължения, свързани с имота. Такива за новия собственик биха могли да бъдат задълженията, свързани с промяна на предназначението на имота – от жилище – в офис/кабинет, или от земеделска земя – в неземеделска. Задължения за регистрация в специализирани институции като ХЕИ, ДВСК и други би имал новият собственик на заведение (ресторант, кафе, пицария); на кабинет или друг имот. В случай, че се нуждаете от повече информация за Вашия имот, ПОПИТАЙТЕ ни и ние ще Ви помогнем.

Препоръчани оферти

Още
НОВ 2-стаен до Градската градина, 116 000 €
апартаменти ново строителство, 116000 €
Реф.No 214307
цялата оферта »
Паркомясто срещу МОЛ Пловдив, 25 кв.м., 130 лв.
готови апартаменти, 75 €
Реф.No 224335
цялата оферта »