Етичен кодекс

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА АГЕНЦИЯ „ТОНИКО ИМОТИ”
приет на 23 юни 2009 г.

РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл.1. Настоящият кодекс определя етични норми и правила на поведение на брокерите и служителите в Агенция „ТОНИКО имоти” ЕООД.
Чл.2. Целта на кодекса е формиране на организационна култура, спомагащa за утвърждаване на доброто име на Агенция „ТОНИКО имоти”, както и Стандарт за поведение, ориентиран към гарантиране на правата и защита на интересите на клиентите и към повишаване на общественото доверие в професионализма и морала на служителите на Агенцията.

РАЗДЕЛ ІІ
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

ДОВЕРИЕ И ПОЧТЕНОСТ


Чл.3. Взаимоотношенията между хората от екипа на ТОНИКО (брокери, брокер-мениджъри, администратори, младши брокери и други служители), както и взаимоотношенията между членовете на екипа и клиентите се създават, изграждат и развиват на базата на честност, почтеност и съпричастност (истинска загриженост към другите).
Чл.4. Уважението и зачитането на личността и достойнството на другите е неотменно задължение на всеки един член на екипа.

КОМПЕТЕНТНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

Чл.5. Брокерите, младши брокерите и брокер-мениджърите от екипа на ТОНИКО постоянно повишават квалификацията си, за да бъдат предпочитани и конкурентоспособни, като консултират клиентите правилно и в съответствие с актуалните промени на пазара на недвижими имоти и условията за сключване на сделки с тях.
Чл.6. Брокерите и другите членове на екипа на ТОНИКО работят за професионализацията на дейността по посредничество на недвижими имоти и повишаване на престижа на професията «брокер», като:
• Прилагат добрите търговски практики в дейността си;
• Не прилагат практики, които дискредитират професията;
• Споделят своя опит и експертни познания с други брокери;
• Следят за нелоялна конкуренция на други брокери и сезират компетентните органи, при констатиране на нарушения на Закона за защита на конкуренцията.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл.7. Хората от екипа на ТОНИКО са длъжни да пазят тайната на клиентите и да не разпространяват конфиденциална информация за тях. Конфиденциалната информация за клиентите обхваща:
- лични данни на клиентите;
- информация за собствеността на клиентите, що се отнася до документите за собственост и точните адреси на имотите;
- информация за финансите на клиентите;
- сведения относно параметрите на сключените от клиентите сделки;
- всякаква друга информация, предварително определена от клиента като конфиденциална .
Чл.8. Всеки от екипа на ТОНИКО е длъжен да изисква от всяко лице, с което си сътрудничи в своята професионална дейност, да опазва конфиденциалната информация за клиента.
Чл.9. Служител от ТОНИКО може да разкрива изцяло или частично конфиденциална информация за клиента единствено и само, когато законът го изисква, и то пред надлежен орган (съд, прокуратура, следствие или друга оправомощена от закона институция).

ЛОЯЛНОСТ И БЕЗПРИСТРАСТНОСТ

Чл.10. Брокерите изпълняват задълженията си безпристрастно и непредубедено. Те са длъжни да защитават и подкрепят законовите интереси на своите клиенти, като в същото време се отнасят към всички ангажирани страни честно и почтено.

РАВНОПОСТАВЕНОСТ

Чл.11. Брокерите спазват принципа на равнопоставеност в отношенията си с клиенти и бизнес-партньори на дружеството, независимо от националност, расова или етническа принадлежност, възраст, пол, политически или други убеждения.

РАЗДЕЛ ІІІ
ОТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТИ

Чл.12. Брокерите от ТОНИКО предоставят услуги на своите клиенти (купувачи, продавачи, наематели, наемодатели или други клиенти), спазвайки принципите на равнопоставеност, справедливост и почтеност. Услугите се извършват при спазване на всички законови изискания, на Общите условия за посредничество на Агенцията и в съответствие с обичайната търговска практика при осъществяване на посредничество в Република България в областта на недвижимите имоти.
Чл.13. Брокерите осъществяват комуникация с клиентите като спазват добрия тон и с уважение към личността на клиента.
Чл.14. Брокерите от ТОНИКО не се възползват от некомпетентността или лошото здравословно състояние на клиентите.
Чл.15. Интересите на клиентите стоят над личния интерес на всеки служител на Агенция ТОНИКО. Не се допуска сключването на сделки, които не са в интерес на клиентите /или са във вреда на клиентите/ или противоречат на добрите нрави.
Чл.16. Брокерите и служителите от ТОНИКО не прикриват и не променят информация за предлаганите имоти. Професионалните действия се осъществяват с разбиране и съпричастност към нуждите на клиентите.
Чл.17. Брокерите са длъжни да предоставят и запознаят всеки клиент с Общите условия на Агенцията, както и предварително да информират клиентите за всички разходи, съпътстващи сделката. Устните уговорки с клиентите, се оформят в писмен договор за посредничество. Брокерите са длъжни предварително да информират клиентите и относно фирмената политика за сътрудничество с други агенции за недвижими имоти и трети лица, на които се дължи договорно или законно възнаграждение.
Чл.18. Преди подписването на каквито и да било договори и споразумения с клиенти, брокерът е длъжен да се увери, че документите са написани на ясен и разбираем език, съдържат всички необходими клаузи и се разбират от страните по сделката.
Чл.19. Брокерът, осъществил посредничество по дадена сделка, е длъжен да съдейства на клиентите при снабдяване с необходимите документи за сключване на предварителен и окончателен договор и няма право да получава допълнително възнаграждение за това, извън договореното комисионно възнаграждение.
Чл.20. Брокерите от ТОНИКО полагат дължимата грижа, като за своя работа, при осъществяване на възложеното посредничество, те дават полезни съвети на клиентите си, прилагайки опита и познанията си за пазара на недвижими имоти, като:
- предоставят информация на клиентите - продавачи относно подобряване търговския вид на имота (и не само) с цел постигане на справедлива пазарна цена;
- предоставят информация на клиентите – купувачи коя инвестиция в недвижим имот е най-надеждна към момента на подаване на заявката за покупка;
- консултират клиентите относно актуалната пазарна ситуация и тенденциите в развитието на имотния пазар.
Чл.21. Брокер от ТОНИКО може да представлява и двете страни в една и съща сделка (продавач и купувач, наемател и наемодател) при условие, че е разкрил този факт пред страните и е получил информираното им съгласие в писмен вид – предоставил е на клиентите Общите условия на Агенцията, сключил е договор за посредничество от името и за сметка на Агенцията с всяка от страните по сделката.
Чл.22. Брокерът е длъжен да уведомява клиента, който му е възложил посредничество по сделка за покупко-продажба или наемане на недвижим имот, за постъпили насрещни предложения по възможно най-бързия начин.
Чл.23. Брокерът, който посредничи по сделки за покупко-продажба на имоти, финансирани с банкови ипотечни кредити, е длъжен да информира предварително клиентите за особеностите на този вид сделки: кога собствеността преминава от продавача към купувача, значението на ипотеката и отложеното плащане на продажната цена. При сделки с ипотечен кредит брокерът трябва да консултира и да съдейства на клиентите за снабдяване с всички документи, изискуеми по закон и изискани от банката-кредитодател и от нотариуса, пред който ще бъде сключен окончателен договор. В тези случаи, брокерът е длъжен преди да организира сключване на предварителен договор, да се увери, че купувачът е одобрен като кредитоискател от банката-кредитодател, че размерът на разрешения кредит е достатъчен за изплащане на договорената част от продажната цена, както и че кредитиращата банка приема за обезпечение имота, предмет на проектираната сделка.
Чл.24. Когато брокерите продават/отдават под наем собствен имот или купуват/ наемат имот за себе си, те също са обвързани от правилата на Етичния кодекс.

РАЗДЕЛ ІV
ОТНОШЕНИЯ С ПАРТНЬОРИ

Чл.25. Партньорски агенции са всички агенции за недвижими имоти от Република България и чужбина, с които ТОНИКО поддържа или може да установи контакт при и по повод осъществяването на посредническата дейност на Агенцията в интерес на клиентите на Агенцията. Взаимоодействията с партньорските агенции и частните лица се основават на принципа на равни права и отношение и взаимни ползи, като предварително страните в тези отношения са изяснили и съгласували взаимните си очаквания и ангажименти в писмен вид.
Чл.26. Брокерите на ТОНИКО си сътрудничат - както помежду си, така и с брокери от други агенции за недвижими имоти, като това сътрудничество е в интерес на клиента. Посредническите действия при сделките с недвижими имоти се осъществяват по възможно най-бързия за клиента начин.
Чл.27. В своите действия с партньори всички членове на екипа на ТОНИКО прилагат принципите на коректност, професионализъм, компетентност и почтеност. В изпълнение на тези принципи, брокерите предоставят точна, актуална и достоверна информация за състоянието на имотите, като по време на оглед са длъжни да представят подробно предимствата им и да споменат техните недостатъци.
Чл.28. Коректно отношение към партньорите е това, което не противоречи на добросъвестната търговска практика, не накърнява и не застрашава по никакъв начин техните интереси.

Чл.29. Брокерите от ТОНИКО обменят информация и взаимодействат с партньорите, като ги насърчават да прилагат етичните норми на поведение при посредничеството в областта на недвижимите имоти.
Чл.30. В случаите, когато на брокер от Агенция ТОНИКО са предоставени изключителни права за продажба на недвижим имот, същият следва да предприеме незабавни действия за осъществяване на бърза продажба на имота, като:
- предложи сътрудничество на всички партньори в съответното населено място и съответната категория имоти, чрез изпращане на писмени презентации на имота, включително по имейл,
- организира огледи и показва имота на клиенти на партньорите, при поискване от тяхна страна;
- предприеме действия по уреждане на финансовите отношения между ТОНИКО и партньорите, преди извършването на огледи - в писмен договор.
Чл.31. В случаите, когато брокер от ТОНИКО предлага имоти за продажба или отдаване под наем без сключен договор за изключителни права, той не може да отказва сътрудничество с други брокери - от ТОНИКО или от други агенции за недвижими имоти, поради факта, че се засяга личния му финансов интерес. При поискване от страна на друг брокер, представляващ потенциален купувач или наемател, брокерът от ТОНИКО е длъжен да организира оглед на имота и да положи дължимата грижа за най-доброто представяне на имота. Финансовите отношения между ТОНИКО и партньорите в тези случаи се уреждат преди извършването на огледи - в писмен договор.
Чл.32. Когато има личен интерес от покупката или продажбата на имота (купува за себе си или за свързано с него лице), брокерът е длъжен да уведоми за това насрещната страна (продавач, купувач или представляващия ги брокер).
Чл.33. При общуването с партньорите се прилагат правилата на добрия тон, уважение и зачитане на личността.

РАЗДЕЛ V
ОТНОШЕНИЯ В ЕКИПА

Чл.34. Служителите и сътрудниците на ТОНИКО са сплотен и добре организиран колектив, обединен от общи ценности и принципи, който работи в екип и се стреми към повишаване на професионализма и индивидуалната компетентност, за постигане на целите на дружеството и успешно реализиране на фирмената политика. Хората от екипа споделят своя опит и професионални познания помежду си.
Чл.35. Всеки от екипа поема ангажимент да участва активно в процеса за повишаване на доверието към целия екип и фирмата и с действията си да не уронва имиджа на Агенция «ТОНИКО недвижими имоти» в обществото.
Чл.36. Хората от екипа на ТОНИКО работят в хармония и съгласие помежду си и спазват принципите на колегиалност, взаимопомощ, коректност в отношенията и са отговорни един към друг. Взаимоотношенията в екипа се градят на принципите на доверието, взаимното уважение, колегиалност и толерантност. При общуване помежду си колегите спазват добър тон и уважение към личността на другите, не се допуска разпространението на невярна информация, както и изопачаване на информацията.
Чл.37. Всеки от екипа е съпричастен с професионалните проблеми на другите.
Чл.38. (1)Хората от екипа работят съобразно принципите на взаимозаменяемост и взаимна подкрепа.
         (2)Хората от екипа на ТОНИКО се подкрепят в дейността си и декларират готовността си отговорно да подпомагат всички останали колеги, съобразно своите знания и умения:
- при решаване на какъвто и да възникнал въпрос или спор,
- в процеса на водене на преговори с клиенти,
- при решаване на казуси, както и по други въпроси, свързани с работата,
- да обсъждат заедно възникналите въпроси и проблеми в работата,
- да участват активно при взимане на общо решение по казуси, въпроси, проблеми.
Чл.39. Хората от екипа на ТОНИКО декларират готовността си постоянно да повишават професионалната си квалификация, знания и умения (компетентности) в интерес на клиентите и в общ интерес.
Чл.40. Всеки от екипа лично се ангажира да полага усилия за изграждане на позитивна и творческа работна атмосфера.
Чл.41. Хората от екипа на ТОНИКО пазят фирмената тайна и тайната на клиентите; не разпространяват конфиденциална информация. Всеки от екипа на ТОНИКО е длъжен да изисква от всяко лице, с което си сътрудничи в своята професионална дейност, да опазва фирмената тайна и конфиденциалната информация за клиентите. Служител от ТОНИКО може да разкрива изцяло или частично конфиденциална информация за клиенти, единствено и само, когато законът го изисква, и то пред надлежен орган (съд, прокуратура, следствие или друга оправомощена от закона институция).


Препоръчани оферти

Още
НОВ 2-стаен до Градската градина, 116 000 €
апартаменти ново строителство, 116000 €
Реф.No 214307
цялата оферта »
Паркомясто срещу МОЛ Пловдив, 25 кв.м., 130 лв.
готови апартаменти, 75 €
Реф.No 224335
цялата оферта »